Forretningsbetingelser

Vedrørende konsulentydelser

Gyldighed

Disse vilkår indgår som en del af enhver aftale/ordrebekræftelse, som Mette Holmgaard indgår med kunder om kurser, sparring, foredrag, workshops og lignende. Eventuelle afvigelser skal bekræftes pr. e-mail eller brev.

Opgaven

Arbejdets omfang fremgår af det fra Mette Holmgaard modtagne tilbud med senere tilretninger.

De i tilbuddet angivne forudsætninger for gennemførelse af opgaven med kunden er væsentlige for at opnå succes med opgaven, og kunden forpligter sig derfor til at medvirke i overensstemmelse med forudsætningerne.

Lokaler

Velegnede og tilstrækkeligt store lokaler er en nødvendig forudsætning for et vellykket arrangement. Det er kundens opgave og ansvar, at lokaler og udstyr lever op til de krav, der er specificeret for det pågældende arrangement.

Særlige krav til lokaler og adgangstidspunkt til lokaler er specificeret nærmere i ordrebekræftelsen. Er der ikke specificeret et særligt adgangstidspunkt til lokaler, skal Mette Holmgaard have mulighed for adgang til lokalet mindst 30 minutter før start.

Udstyr

Kunden sørger for lokalet er udstyret med Power point projektor og flipovers.

Betalingsbetingelser

Betalingen for opgaven vil faktureres efter forløbet. Betalingsdato fremgår på faktura. Hvis opgaven strækker sig over en længere periode, vil betalingen blive opdelt og vil fremgå af tilbuddet. Klippekort betales forud.

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til pågældende lovgivning.

Offentlig omtale

Mette Holmgaard er berettiget til at anvende opgaven som reference.

Begge parter er berettigede til at omtale projektet offentligt i det omfang, der ikke herved sker kompromittering af forretnings hemmeligheder tilhørende en af parterne. Kunden er således berettiget til at oplyse om sit samarbejde med Mette Holmgaard og de metoder, der anvendes.

Markedsføring

Kunden accepterer at Mette Holmgaard fremover sender oplysninger om nye tilbud og arrangementer pr post eller mail.

Mette Holmgaard vil ikke sælge, videregive eller på anden måde overdrage adresseoplysninger til andre firmaer eller personer. Kunden kan ved besked pr. mail eller brev frasige sig denne form for henvendelser.

Ansvar

Mette Holmgaard fraskriver sig ansvar og forpligtelser for nogen skade eller ulempe der påføres kunden, uanset om det helt eller delvist kan henføres til det aftalte arrangement. Mette Holmgaard påtager sig intet krav om erstatning.

Honorar

Arbejdet faktureres efter aftale enten på grundlag af en accepteret tilbudspris på det samlede arbejde, eller efter forbrugte timer.

Moms

Alle priser opgivet af Mette Holmgaard er ekskl. moms, medmindre andet tydeligt er angivet i tilbuddet.

Omkostninger

Transportudgifter faktureres efter statens takster. Der vil være udgifter forbundet med kørselstid. Det vil fremgå af tilbuddet.

Fotokopiering, trykning og fremstilling af materiale i større omfang i forbindelse med arbejdet debiteres kunden. Det aftales forud for opgaven og fremgår af faktura.

Fakturaoplysninger

Særligt for offentlige kunder: Såfremt kunden ønsker andre eller flere oplysninger på faktura end nævnt i tilbuddet skal dette oplyses på mh@metteholmgaard.dk inden opgavens start. Her tænkes særligt på EAN lokationsnummer, ordre- eller rekvisitionsnummer og evt. internt kontonummer.

Aflysning/udsættelse af kunden

Aftaler om arrangementer kan indtil 3 måneder før 1. dag for afholdelse aflyses eller udsættes af kunden uden omkostninger for denne. Dog vil kunden være forpligtet til at betale for eventuelt planlægnings- og udviklingsarbejde (herunder formøde), som efter aftale er udført mere end 3 måneder før 1. dag for afholdelsen.

Aflysning eller udsættelse, der foretages indtil 1 måned før faktureres med 50% af den aftalte pris.

Aflysning eller udsættelse senere end 1 måned før medfører ikke reduktion i den aftalte pris.

Hvis Mette Holmgaard har foretaget reservationer af lokaler, udstyr m.m. til det pågældende arrangement, som kun kan annulleres mod betaling af hel eller delvis lejepris, gebyr o.l., betales dette af kunden.

Aflysning/udsættelse af Mette Holmgaard

Mette Holmgaard kan aflyse en aftale i tilfælde af sygdom eller force majeure. Hvis Mette Holmgaard aflyser en aftale på grund af sygdom, tilbydes kunden gennemførelse på et senere tidspunkt efter aftale.

Kunden har ikke krav på erstatning som følge af en aflysning. Hvis aflysningen er begrundet i forhold, som ligger uden for Mette Holmgaard (force majeure), har kunden ikke krav på gennemførelse på et senere tidspunkt og heller ikke på reduktion i det aftalte honorar.